Studie současného stavu podpory umění I. a II. svazek

I.svazek

Sborník Studie současného stavu podpory umění, Svazek I., Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchovapředstavuje první ucelený pracovní výstup víceletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v České republice, podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Pokud použijeme poněkud nepřesnou charakteristiku, tak projekt


zpracovává oblast našeho profesionálního umění v segmentech tzv. živého umění (tj. divadlo, tanec, hudba, vizuální umění, literatura a film) po roce 1989.

První svazek sborníku obsahuje následující kapitoly: definice oborů, historie oborů do roku 1989, jejich transformace po roce 1989, teoretická a historiografická reflexe, kritická reflexe, vzdělávání a výzkum. Každá kapitola zahrnuje podkapitoly zaměřené na jednotlivé, výše zmíněné obory. Definice oborů fakticky vymezuje předmět projektu. Historie oborů připomíná v maximální míře stručnosti historický kontext předmětu jednotlivých analýz a jejich vývoj na území Čech a Moravy. Kapitola o transformaci reflektuje proměnu systému vlivem celospolečenské změny a popisuje proměnu institucionální základny umění v časovém období 1989 až 2002. Hraniční dataci jsme zvolili především z důvodů komparace statistiky, veřejného financování a správy, která se systémově mění ustavením krajů. Kapitola věnovaná teoretické a historiografické reflexi zachycuje stav naší uměnovědy, institucionální základnu vědy a výzkumu (včetně grantů a edičních počinů), stejně jako část věnovaná kritice odráží aktuální stav reflexe umění (odborným a periodickým tiskem i obrazem umělecké činnosti prostřednictvím masmédií). Poslední kapitola je věnována uměleckému školství a vzdělávacím institucím,  vzdělávání a výchově v celém rozsahu těchto pojmů, včetně aktuální reformy a jejích programů.

II.svazek

Svazek II. Studie současného stavu podpory umění je dalším výstupem projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v České republice, navazuje na výše popsaný Svazek I. z roku 2009. Základní téma obou svazků je situace profesionálního umění v oblasti tzv. živého umění (tj. divadla, tance, hudby, výtvarného umění, literatury a filmu) od roku 1989.

Svazek II. je věnován tématům financování, legislativy, sociální problematiky, příjemcům uměleckých děl, mezinárodní spolupráce. V závěru přináší zamyšlení filosofa Miroslava Petříčka nad postavením našeho umění a kultury v evropském kontextu. Svazek II. je vzhledem k tématům pojednán průřezově, nikoliv oborově, jak tomu bylo u Svazku I.

V 1. kapitole Svazku II. financování je pojednán hlavně vztah státu k oboru, včetně podpory krajů a měst. Vedle financování veřejného sektoru obsahuje i problematiku neziskových aktivit. 2. kapitola legislativa, je určena - vedle obecné legislativy - i autorskému zákonu, daním, pracovnímu právu, oborovým normám včetně harmonizace s právem Evropské unie. 3. kapitola sociální problematiky je věnována zaměstnanosti v oboru a sociálnímu postavení umělců. Následující 4. kapitola příjemci uměleckých děl má částečně sociologický charakter a věnuje se příkladům struktury produkce a jejich uživatelům, tedy návštěvnosti z hlediska kulturního trhu. Obsáhlá 5. kapitola je věnována mezinárodní spolupráci v širokém kontextu různých úhlů pohledu. Závěrečná kapitola by měla zaznamenat současný stav jednotlivých oborů. Publikace obsahuje množství tematicky řazených odkazů na odbornou literaturu i prameny a stručnou charakteristiku autorů. Ve Svazku I. a II. je obsaženo jednak množství informací o současném stavu našeho umění (a kultury), ale také výpověď o ne zrovna bezproblémovém postavení živého umění v naší společnosti.

Věříme, že zejména odborná veřejnost nalezne v obou sbornících potřebné informace o situaci živého umění v ČR, podklady k zamyšlení nad jeho problémy i náznaky možných řešení. Ostatně i to je cílem celého projektu, jehož využití předpokládáme v souvislosti s vytvářením strategie pro oblast umění po roce 2013.

Errata

Nedopatřením redakce došlo v prvním svazku Studie současného stavu podpory umění, vydaného Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze 2009 k chybě ve jméně jednoho z autorů Vladimíra Czumala. Na str. 39 (Stručná historie literatury) a str. 47 (Stručná historie výtvarného umění – malířství a sochařství) je Vladimír Czumalo uveden s nesprávným křestním jménem František. Autorovi i čtenářům se tímto omlouváme.

Svatava Barančicová, šéfredaktorka publikace

Další informace

Barbora Peroutková, Institut umění − Divadelní ústav, T 224 809 137, E barbora.peroutkova@divadlo.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

Kontakt

Institut umění Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 111
E: info@idu.cz


Kompletní kontakty

↑ nahoru