Záruční fond v rámci programu Kreativní Evropa: Lepší přístup k financování kulturních a kreativních iniciativ

S cílem povzbudit k financování iniciativ v kulturních a kreativních odvětvích vyhradila Evropská komise v rámci programu Kreativní Evropa (2014–2020) 121 milionů EUR na finanční mechanismus pro poskytování záruk úvěrovým institucím, tzv. finančním zprostředkovatelům (např. bankám). Vznikl tak záruční fond, který pomůže zvýšit počet nabízených půjček a otevře nové možnosti financování kulturních a tvůrčích sfér. Celkově by měl fond pomoci zpřístupnit dalších více než 600 milionů EUR ve formě půjček – otevřen je od července letošního roku a finanční zprostředkovatelé jej budou moci využívat až do roku 2020.

Nástroj je spravován Evropským investičním fondem. Ten nejprve vyzve banky, aby se přihlašovaly, vytvářely nové produkty – půjčky do kreativních odvětví a školily v tomto smyslu své zaměstnance. Na národní úrovni potom banky budou schopny poskytovat půjčky malým a středním podnikům, předpokládá se, že k těm by se produkt mohl dostat již koncem roku 2016.

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther H. Oettinger novou iniciativu uvítal slovy: „Kreativní osobnosti a podniky musí experimentovat a riskovat, aby se jim dařilo. Z toho má prospěch naše společnost i ekonomika. Pomáháme jim získat bankovní úvěry, které by jinak nedostali.“ Roger Havenith, zástupce výkonného ředitele EIF,             k tomu dodal: „Jednou z priorit Evropské komise je pomoci podnikům v rozvoji a v přístupu k tržnímu financování. Dvěma základními složkami podpory pro malé a střední podniky      v kulturních a tvůrčích odvětvích jsou nabídka zajištění úvěrového rizika a budování kapacit poskytovatelů finančních prostředků. Záruční nástroj pro kulturní a tvůrčí odvětví pomůže evropským malým a středním podnikům působícím v nejrůznějších oblastech, od filmu přes festivaly a hudbu až po muzejnictví, zahájit činnost a dále ji rozvíjet.“

Garanční fond má nyní nejširší dosah ve své historii. Je otevřen malým a středním podnikům, založeným a působícím v některé ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa, aktivním v kulturních a kreativních odvětvích, a to bez ohledu na jejich právní formu (mikropodniky, osoby samostatně výdělečně činné atd.). Fond tak reaguje na aktuální situaci, kdy malé a střední podniky často, vzhledem k povaze jejich podnikání, nedostatku hmotných aktiv a nejisté poptávce, obtížně získávaly přístup k úvěrům. Podle předběžného hodnocení vypracovaného Evropskou komisí lze očekávat, že finanční mezera přesáhne v Evropské unii v období 2014–2020 každoročně částku 1 miliardy EUR.

Účelem fondu je proto napomoci finančnímu sektoru lépe se prostřednictvím programu pro budování kapacit obeznámit se specifiky kulturních a kreativních odvětví. Na podporu vytváření portfolií úvěrů pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích poskytne fond finančním zprostředkovatelům u každé půjčky záruky na krytí ztrát až do výše 70 % a až do výše 25 % na úrovni zaručeného portfolia. Fond tak spolu s lepším pochopením těchto sektorů povzbudí finanční zprostředkovatele              k tomu, aby byli v budoucnu v oblasti poskytování úvěrů malým a středním podnikům aktivnější.

Kulturní a tvůrčí odvětví (např. film, televize, videohry, multimédia, festivaly, hudba, literatura, architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, kulturní dědictví, design, scénická umění, vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění ad.) představují v EU více než 7 milionů pracovních míst a vytvářejí 4,2 % HDP EU.

Nový záruční nástroj pro kulturní a tvůrčí odvětví zahrnuje činnosti související s budováním kapacit finančních zprostředkovatelů, které jim nabídnou specifické odborné znalosti týkající se klíčových prvků těchto odvětví (například konkrétní podnikatelské modely a posuzování úvěrových rizik v těchto odvětvích). Budování kapacit by zajišťovali odborníci (například poradenské společnosti, které se specializují na způsob fungování kulturních a tvůrčích odvětví), které EIF vybere v návaznosti na otevřenou výzvu k podávání nabídek. Tato školení budou pro finanční zprostředkovatele bezplatná.

Garanční fond je součástí snah Komise podpořit investice a inteligentněji využívat stávající i nové finanční zdroje, což je cílem investičního plánu pro Evropu. Iniciativa rovněž doplňuje práci vykonanou v rámci strategie pro jednotný digitální trh, která spočívá ve vytvoření příznivého prostředí pro kulturní a kreativní odvětví, zejména pro menší a střední podniky, aby mohly prosperovat v digitálním věku.

Více na www.access2finance.eu

www.kreativnievropa.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru