Výsledky bilaterální spolupráce s donorskými státy v rámci tzv. Norských fondů a aktualizace výzev k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni i na úrovni národní

Jedním z hlavních cílů finanční podpory z Fondů EHP/Norska je posílení bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). V rámci Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, jehož Programovým partnerem je Ministerstvo kultury ČR (dále jen MK), bylo 78% schválených projektů realizováno spolu s partnery z donorských států, čímž se tento program zařadil na první místo v rámci všech programů financovaných Fondy EHP/Norska v České republice. Výsledky bilaterální spolupráce byly vysoce hodnoceny jak Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem financí ČR (dále jen MF), tak i norským partnerem Programu CZ06 – Arts Council Norway a Velvyslanectvím Norského království v ČR. Hloubková externí analýza implementace fondů EHP/Norska a plnění bilaterální zahraniční spolupráce (zadaná MF a provedená externí firmou Ernst and Young v březnu 2016) identifikuje postup a výsledky MK jako „příklad dobré praxe“ a doporučuje, aby MK navržený a realizovaný postup byl následován všemi ostatními ministerstvy a dalšími partnery jednotlivých 15-ti programů Fondů EHP/Norska.

Pro navázání a rozšíření bilaterálních spolupráce slouží speciálně zřízené fondy pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ a „B“. Z prvního fondu (opatření „A“) MK v únoru 2014 financovalo a organizovalo velmi úspěšný Kontaktní seminář pro potenciální partnery s účastí 135 českých a 42 zahraničních účastníků. Na přelomu roku 2014/2015 MK umožnilo vycestovat do donorských států na jednání s partnery 14-ti žadatelům o grant z 2. Výzvy PO17. Z druhého fondu (opatření „B“) pro rozšíření již existující bilaterální spolupráce bylo v oblasti kultury financováno 22 iniciativ, čímž bylo vyčerpáno 99,6% z celkové alokace (279 993 EUR). Vzhledem k vysokému zájmu předkladatelů projektů v oblasti kultury byla se Zprostředkovatelem fondu (MF) a zahraničním partnerem Programu CZ06 - Arts Council Norway dohodnuta realokace nevyužitých prostředků z jiných projektů (4 427 992 CZK). Proto Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ (MF) uveřejnil dne 15.7.2016 druhou aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“(dále jen Fond) v Programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014 spočívající především v navýšení finančních prostředků Fondu, a tím obnovení možnosti podávání žádostí o grant. Se změnou alokace souvisí i revize „Pokynu pro žadatele a příjemce – opatření B“.

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci grantů schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu CZ06, kteří projekt realizují, nebo jehož implementaci již ukončili a jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec schváleného projektu.

Veškeré relevantní informace a dokumenty (aktualizovaná výzva a pokyn) naleznete v českém jazyce zde.

Vanglickém jazyce zde.

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni  (MF) obnovil dne 8.7.2016 třetí výzvu pro předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále jen Fond) v rámci EHP fondů 2009 – 2014. Obnovení bylo umožněno díky realokaci úspor z Technické asistence v rámci programu CZ01. Se změnou alokace souvisí i revize příslušného pokynu pro žadatele a příjemce grantu z tohoto Fondu.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze č. 1 výše uvedené výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytuje platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou subjekty z České republiky a donorských států (včetně Rady Evropy) a to: Zprostředkovatelé programů (vč. jejich partnerů z rezortních ministerstev na základě uzavřené Dohody o partnerství); Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států (v období přípravy projektu, tedy do schválení návrhů projektů); Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014; Další subjekty, které profesionálně působí v podporovaných programových oblastech minimálně nepřerušovaně po dobu 1 roku, a které navazují nebo prohlubují spolupráci v rámci těchto programových oblastí se subjekty v donorských státech.

Veškeré relevantní informace a dokumenty naleznete zdev českém jazyce.

V anglickém jazyce pak tytéž informace naleznete zde.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru